Tonkin Coffee Brochure

Food & Drink / Việt Nam / 2019

Ấn phẩm brochure được thiết kế đồng bộ trong dự án xây dựng hệ thống nhận diện tổng thể của thương hiệu Tonkin Group