Viettel Group Brand Guideline

Việt Nam/ 2020 - 2021

Là dự án lớn nhất và tâm huyết nhất mà team đã từng triển khai.

M.Y vinh dự được tham gia dự án tái định vị và thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu Viettel Group. Phần việc team thực hiện trong dự án là xây dựng Quy chuẩn thương hiệu mới đồng thời thiết kế các ấn phẩm/ứng dụng theo hệ thống nhận diện mới.