Usan Mendes Vietnam

Environmental Consultant / Hà Nội, Việt Nam / 2016

Usan Mendes là công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn môi trường, quan trắc và khai thác môi trường.

Logo được tạo thành từ “chiếc lá” và “ánh sáng” tượng trưng cho dịch vụ nhanh chóng và chính xác.